CHGD Huyện Tân sơn
Khu 10, xã Tân Phú -Tân Sơn - Phú Thọ
2103853255
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác