CHGD Tam Nông
Khu 12 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ
2103532222
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác