CHGD Huyện Tam Đường
Bản Mường Mớ, TT. Tam Đường, H. Tam Đường, T. Lai Châu
2133879288
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác