CHGD Huyện Trực Ninh
Số 328 Khu A1 đường 21, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định
2283939666
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác