CHGD huyện Lập Thạch
Khu 3, Phú Thượng, TT. Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
2113635222
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác