CHGD Huyện Giao Thủy
Số nhà 51 khu 5B TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
2283744666
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác