CHGD Huyện Phong Thổ
Thôn Pa So, TT.Phong Thổ, huyện Phong Thổ, T. Lai Châu
2133896060
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác