CHGD Huyện Kim Bảng
Số 69 Quang Trung, TT.Quế,Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
2263510268
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác