CHGD huyện Thuận Châu
Số nhà 345 - đường Tây Bắc - Tiểu khu 5 -Thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
2123848559
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác