CHGD huyện Thanh Ba
Khu 8, TT. Thanh Ba - huyện Thanh Ba- Phú Thọ
2103848255
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác