Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói Data ngày D15

  • 3.00 GB

  • HSD: 3 Ngày
15.000 đ Chi tiết

Gói Data ngày D5

  • 1.00 GB

  • HSD: 1 Ngày
5.000 đ Chi tiết