CHGD Huyện Thanh Thủy
Khu Đồng Sạn, La Phù, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ
2103851255
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác