CHGD Thanh Sơn
SN 89, Khu Hoàng Sơn - TT. Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ
936440268
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác