CHGD Lâm Thao
Khu Lâm Thao - TT Lâm Thao - huyện Lâm Thao - T. Phú Thọ
2103738555
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác