CHGD huyện Bình Xuyên
Khu phố 2 - TT. Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
2113592882
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác