CHGD Bảo Thắng
Số nha 22 đường 19-5 - TT.Phố Lu - huyện Bảo Thắng
2143866858
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác