CHGD huyện Hạ Hòa
Khu 11, TT. Hạ Hòa. Huyện Hạ Hòa - Phú Thọ
2103845255
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác