CHGD Cẩm Khê
Khu 13 TT Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ
2103889222
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác