CHGD Huyện Mỹ Lộc
Km5, đường 21A, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc
2283814888
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác