CHGD Huyện Tân Uyên
Khu bệnh viện, TT. Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, T. Lai Châu
2133787918
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác