CHGD Huyện Mường Nhé
Ki ốt số 3 - Chợ Trung tâm huyện Mường Nhé -Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên
2153743999
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác