Kết quả tự kiểm tra định kỳ

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2023 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2023 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2023 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2023 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2023 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2023 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2023 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2023 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2022 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2022 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2022 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2022 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2022 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2022 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2022 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2022 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2021 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2021 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2021 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2021 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2021 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2021 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2020 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2020 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2020 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2020 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2020 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2020 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2020 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2020 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2019 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2019 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2019 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2019 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2019 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2019 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2019 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2019 – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2018 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiếm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2018 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2018 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiếm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2018 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2018 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiếm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2018 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2018 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiếm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2018 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2017 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiếm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2017 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2017 – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất  

Kết quả tự kiếm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2017 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2017 - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2017 - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viên thông di động mặt đất IMT-2000

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2017

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2016

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2016

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2016

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2016

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2015

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2015

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2015

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2015

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2014

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý II năm 2014

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý I năm 2014

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý IV năm 2013

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Quý III năm 2013