Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước nổi bật

Gói HDP200

Thoại nội mạng: 200 phút

Data: 6.5GB

HSD: 30 Ngày

200.000 đ

Chi tiết

HDP70

Data: 2GB

Thoại: 70 phút

HSD: 30 ngày

70.000 đ

Chi tiết

Gói cước

Gói MobiF

Gói Combo trong nước

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Thoại quốc tế

LH1D Gói Thoại quốc tế

 • Data: 4.00 GB
 •  
 • HSD: 1 Ngày
9.000 đ Chi tiết

Gói Data ngày D10 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 4.00 GB
 •  
 • HSD: 1 Ngày
10.000 đ Chi tiết

LH2D Gói Thoại quốc tế

 • Data: 5.00 GB
 •  
 • HSD: 2 Ngày
19.000 đ Chi tiết

LH4D Gói Thoại quốc tế

 • Data: 5.00 GB
 •  
 • HSD: 5 Ngày
39.000 đ Chi tiết

LH8D Gói Thoại quốc tế

 • Thoại nội mạng: 10 phút
 • Data: 5.00 GB
 • HSD: 8 Ngày
79.000 đ Chi tiết

LH30D Gói Thoại quốc tế

 • Thoại nội mạng: 20 phút
 • Data: 6.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
299.000 đ Chi tiết

Gói SSEA1 Gói Thoại quốc tế

 • Cuộc gọi đi: 40 phút
 • Cuộc gọi đến: 40 phút
 • Data: 15.00 GB
 • Thoại quốc tế: 120 phút
 • HSD: 31 Ngày
500.000 đ Chi tiết

Gói SSEA2 Gói Thoại quốc tế

 • Cuộc gọi đi: 15 phút
 • Cuộc gọi đến: 15 phút
 • Data: 5.00 GB
 • Thoại quốc tế: 60 phút
 • HSD: 31 Ngày
250.000 đ Chi tiết

VoIP 1313 - TQT9 Gói Thoại quốc tế

 • Thoại quốc tế: 6 phút
 •  
 • HSD: 1 Ngày
9.000 đ Chi tiết

VoIP 1313 - TQT19 Gói Thoại quốc tế

 • Thoại quốc tế: 10 phút
 •  
 • HSD: 1 Ngày
19.000 đ Chi tiết

VoIP 1313 - TQT49 Gói Thoại quốc tế

 • Thoại quốc tế: 40 phút
 •  
 • HSD: 7 Ngày
49.000 đ Chi tiết

VoIP 1313 - TQT99 Gói Thoại quốc tế

 • Thoại quốc tế: 100 phút
 •  
 • HSD: 15 Ngày
99.000 đ Chi tiết

VoIP 1313 - TQT199 Gói Thoại quốc tế

 • Thoại quốc tế: 250 phút
 •  
 • HSD: 30 Ngày
199.000 đ Chi tiết

VoIP 1313 - TQT299 Gói Thoại quốc tế

 • Thoại quốc tế: 380 phút
 •  
 • HSD: 30 Ngày
299.000 đ Chi tiết

Gói QTTK15 Gói Thoại quốc tế

 • HSD: 1 Tháng
15.000 đ Chi tiết

Gói GTS Gói Thoại quốc tế

 • Data: 0.68 GB
 •  
 • HSD: 1 Ngày
10.000 đ Chi tiết

Gói XH Gói Thoại quốc tế

 • Data: 0.68 GB
 •  
 • HSD: 1 Ngày
10.000 đ Chi tiết

Gói F300 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 30.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Gói F120 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 12.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
120.000 đ Chi tiết

Gói F250 (6 tháng) Gói Thoại quốc tế

 • Data: 3.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
250.000 đ Chi tiết

Gói F200 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 20.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Gói F70 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 7.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
70.000 đ Chi tiết

Gói F90N Gói Thoại quốc tế

 • Data: 9.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
90.000 đ Chi tiết

Gói F150 (3 tháng) Gói Thoại quốc tế

 • Data: 3.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
150.000 đ Chi tiết

Gói Max20 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 1.00 GB
 •  
 • HSD: 0 Ngày
20.000 đ Chi tiết

Gói Max35 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 2.00 GB
 •  
 • HSD: 0 Ngày
35.000 đ Chi tiết

Gói Max15 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 0.49 GB
 •  
 • HSD: 0 Ngày
15.000 đ Chi tiết

🏖Gói HEVUI 🏖 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 28.00 GB
 •  
 • HSD: 3 Ngày
28.000 đ Chi tiết

🎒KHAITRUONG🎒 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 30.00 GB
 •  
 • HSD: 3 Ngày
30.000 đ Chi tiết

Gói Data ngày D15 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 3.00 GB
 •  
 • HSD: 3 Ngày
15.000 đ Chi tiết

Gói Data ngày D5 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 1.00 GB
 •  
 • HSD: 1 Ngày
5.000 đ Chi tiết

C120K Gói Thoại quốc tế

 • Thoại liên mạng: 100 phút
 • Data: 180.00 GB
 • HSD: 1 Tháng
120.000 đ Chi tiết

Gói Data HD70 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 6.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
70.000 đ Chi tiết

Gói Data HD500 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 55.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
500.000 đ Chi tiết

Gói Data HD300 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 33.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Gói Data HD120 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 10.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
120.000 đ Chi tiết

Gói Data HD90 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 8.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
90.000 đ Chi tiết

Gói Data HD400 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 44.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
400.000 đ Chi tiết

Trùm Data - FV99 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 60.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
99.000 đ Chi tiết

Gói Data HD200 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 18.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

🍫Gói dài kỳ 12HD120N Gói Thoại quốc tế

 • Data: 720.00 GB
 •  
 • HSD: 360 Ngày
1.200.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD300N Gói Thoại quốc tế

 • Data: 1440.00 GB
 •  
 • HSD: 360 Ngày
3.000.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD90N Gói Thoại quốc tế

 • Data: 360.00 GB
 •  
 • HSD: 360 Ngày
900.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD90 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 63.00 GB
 •  
 • HSD: 7 Tháng
450.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD120 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 84.00 GB
 •  
 • HSD: 7 Tháng
600.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD200 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 154.00 GB
 •  
 • HSD: 7 Tháng
1.000.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD300 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 252.00 GB
 •  
 • HSD: 7 Tháng
1.500.000 đ Chi tiết

🔵SUPER APP🔵 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 20.00 GB
 •  
 • HSD: 4 Ngày
39.000 đ Chi tiết

💥SUPERAPP SALE 50💥 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 20.00 GB
 •  
 • HSD: 4 Ngày
19.500 đ Chi tiết

💝SUPERAPP SALE 20%💝 Gói Thoại quốc tế

 • Data: 20.00 GB
 •  
 • HSD: 4 Ngày
31.200 đ Chi tiết