Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SM (50K)
MM (100K)
LM (150K)
XM (200K)
 • SM (50K)
 • MM (100K)
 • LM (150K)
 • XM (200K)
 • Thoại nội mạng

  50 phút

 • Thoại ngoại mạng

  20 phút

 • Data

  30 GB

Gói cước nổi bật

Gói HDP200

Thoại nội mạng: 200 phút

Data: 6.5GB

HSD: 30 Ngày

200.000 đ

Chi tiết

HDP70

Data: 2GB

Thoại: 70 phút

HSD: 30 ngày

70.000 đ

Chi tiết

Gói cước

Gói MobiF

Gói Combo trong nước

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Thoại quốc tế

Gói HDP70

 • Thoại nội mạng: 70 phút
 • Data: 2.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
70.000 đ Chi tiết

Gói HDP100

 • Thoại nội mạng: 100 phút
 • Data: 3.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
100.000 đ Chi tiết

Gói HDP120

 • Thoại nội mạng: 120 phút
 • Data: 4.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
120.000 đ Chi tiết

Gói HDP200

 • Thoại nội mạng: 200 phút
 • Data: 6.50 GB
 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Gói HDP300

 • Thoại nội mạng: 300 phút
 • Data: 10.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Gói HDP600

 • Thoại nội mạng: 600 phút
 • Data: 20.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
600.000 đ Chi tiết

Combo FV119

 • Thoại nội mạng: 500 phút
 • Thoại liên mạng: 30 phút
 • Data: 60.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
119.000 đ Chi tiết

Combo 12FV119

 • Thoại nội mạng: 600 phút
 • Thoại liên mạng: 360 phút
 • Data: 60.00 GB
 • HSD: 360 Ngày
1.428.000 đ Chi tiết

Combo Hàn Quốc 1

 • Thoại nội mạng: 1000 phút
 • Thoại liên mạng: 50 phút
 • Data: 60.00 GB
 • Thoại quốc tế: 60 phút
 • HSD: 30 Ngày
150.000 đ Chi tiết

Combo Hàn Quốc 2

 • Thoại nội mạng: 1000 phút
 • Thoại liên mạng: 50 phút
 • Data: 60.00 GB
 • Thoại quốc tế: 180 phút
 • HSD: 30 Ngày
250.000 đ Chi tiết

Gói Enterprise E229QT

 • Thoại nội mạng: 2000 phút
 • Thoại liên mạng: 150 phút
 • Data: 10.00 GB
 • Thoại quốc tế: 50 phút
 • HSD: 31 Ngày
229.000 đ Chi tiết

Gói Enterprise E329QT

 • Thoại nội mạng: 3000 phút
 • Thoại liên mạng: 225 phút
 • Data: 15.00 GB
 • Thoại quốc tế: 75 phút
 • HSD: 31 Ngày
329.000 đ Chi tiết

Gói Happy Tourist

 • Thoại liên mạng: 40 phút
 • Data: 8.00 GB
 • HSD: 30 Ngày
109.000 đ Chi tiết

Gói NClass

 • Thoại nội mạng: 1000 phút
 • Thoại liên mạng: 250 phút
 • Data: 77.50 GB
 • SMS nội mạng: 150 sms
 • Thoại quốc tế: 20 phút
 • HSD: 31 Ngày
189.000 đ Chi tiết

Gói EClass_1

 • Thoại nội mạng: 1500 phút
 • Thoại liên mạng: 500 phút
 • Data: 155.00 GB
 • SMS nội mạng: 250 sms
 • Thoại quốc tế: 100 phút
 • HSD: 31 Ngày
389.000 đ Chi tiết

Gói BClass

 • Thoại nội mạng: 3000 phút
 • Thoại liên mạng: 800 phút
 • Data: 186.00 GB
 • SMS nội mạng: 300 sms
 • SMS liên mạng: 300 sms
 • Thoại quốc tế: 100 phút
 • HSD: 31 Ngày
469.000 đ Chi tiết

Gói FClass

 • Thoại nội mạng: 5000 phút
 • Thoại liên mạng: 1250 phút
 • Data: 310.00 GB
 • SMS nội mạng: 500 sms
 • SMS liên mạng: 500 sms
 • Thoại quốc tế: 400 phút
 • HSD: 31 Ngày
999.000 đ Chi tiết