MobiFone thay đổi một số nội dung chương trình Kết Nối Dài Lâu

MobiFone thông báo chương trình Kết Nối Dài Lâu sẽ có một số nội dung thay đổi chính như sau:

1. Thay đổi thời hạn thanh toán để làm căn cứ tính điểm xét hạng đối với Hội viên trả sau:

- Thời hạn thanh toán để tính điểm xét hạng là thời hạn thực tế mà các Công ty dịch vụ MobiFone khu vực thực hiện chặn thông tin một chiều của khách hàng.
- Thời gian áp dụng: Từ 01/09/2016 (áp dụng cho các khoản cước thanh toán tính từ 1/9/2016 trở về sau).

 

2. Thay đổi cú pháp nhắn tin chọn thưởng:

- Thay đổi cú pháp nhắn tin chọn thưởng đối với Sản phẩm 1 và Sản phẩm 2 của chương trình Kết Nối Dài Lâu.

- Thời gian áp dụng: Từ 01/09/2016 

Từ khoá:
Tin tức khác