Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10000 / 1 day
  8 GB
 • MBF30
  MBF30 30000 / 7 days
  30 GB
 • Gói Data HD70
  Gói Data HD70 70000 / 30 days
  6GB/chu kỳ

Gói Data

Gói Data Bổ sung

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Thường

Gói Data FastConnect

Miễn phí MXH

Gói Data Ngày

12MFV250
3.000.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 2500 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
24MFV250
6.000.000 đ / 720 Ngày
Thoại nội mạng: 3000 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
6MFV250
1.500.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 2000 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
6HD300
1.500.000 đ / 7 Tháng
Data: 252.00 GB  
6HD200
1.000.000 đ / 7 Tháng
Data: 154.00 GB  
6HD120
600.000 đ / 6 Tháng
Data: 84.00 GB  
12HD300N
3.000.000 đ / 360 Ngày
Data: 1440.00 GB  
6KC90
540.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 180.00 GB
12KC90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 360.00 GB
12PT70
840.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB  
12NA70
840.000 đ / 360 Ngày
Data: 120.00 GB  
6NA90
540.000 đ / 180 Ngày
Data: 90.00 GB  
12NA90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Data: 180.00 GB  
6NA120
720.000 đ / 180 Ngày
Data: 120.00 GB  
12NA120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Data: 240.00 GB  
3NA90
270.000 đ / 90 Ngày
Data: 45.00 GB  
3NA120
360.000 đ / 90 Ngày
Data: 60.00 GB  
6MXH80
480.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
12MXH80
960.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB  
MXH90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
6MXH90
540.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
12MXH90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB  
MXH100
100.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
6MXH100
600.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
12MXH100
1.200.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB  
MXH120
120.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 30.00 GB
6MXH120
720.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 180.00 GB
12MXH120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 360.00 GB
MXH150
150.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 45.00 GB
6MXH150
900.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 270.00 GB
12MXH150
1.800.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 540.00 GB
TK135
135.000 đ / 30 Ngày
Data: 210.00 GB  
3TK135
405.000 đ / 90 Ngày
Data: 630.00 GB  
6TK135
810.000 đ / 180 Ngày
Data: 1440.00 GB  
12TK135
1.620.000 đ / 360 Ngày
Data: 3240.00 GB  
TK159
159.000 đ / 30 Ngày
Thoại liên mạng: 100 phút Data: 180.00 GB
3TK159
477.000 đ / 90 Ngày
Thoại liên mạng: 100 phút Data: 540.00 GB
6TK159
954.000 đ / 180 Ngày
Thoại liên mạng: 150 phút Data: 1260.00 GB
12TK159
1.908.000 đ / 360 Ngày
Thoại liên mạng: 200 phút Data: 2880.00 GB
TK219
219.000 đ / 30 Ngày
Thoại liên mạng: 150 phút Data: 270.00 GB
3TK219
657.000 đ / 90 Ngày
Thoại liên mạng: 150 phút Data: 810.00 GB
6TK219
1.314.000 đ / 180 Ngày
Thoại liên mạng: 200 phút Data: 1800.00 GB
12TK219
2.628.000 đ / 360 Ngày
Thoại liên mạng: 250 phút Data: 4320.00 GB