Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói linh hoạt theo thời gian

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói Max20

  • 1.00 GB

  • HSD: 0 Ngày
20.000 đ Chi tiết

Gói Max15

  • 0.49 GB

  • HSD: 0 Ngày
15.000 đ Chi tiết

Gói Max35

  • 2.00 GB

  • HSD: 0 Ngày
35.000 đ Chi tiết