Báo cáo định kỳ về chất lượng

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2024

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2024

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2021

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý III/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý II/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý I/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2020

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý IV/2019 

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý IV/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý III/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý II/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý II/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý I/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý IV/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý IV/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý III/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý III/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý II/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý II/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý I/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý I/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý IV/2017

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý IV/2017

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý III/2017

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý III/2017

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2017

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2017

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2013

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2013

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý I/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 quý I/2019

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý IV/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý IV/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý III/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý III/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý II/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý II/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý I/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý I/2018

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý IV/2017

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý IV/2017

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý III/2017

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT 2000 Quý III/2017

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2017

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2017

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2016

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2015

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý II/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý I/2014

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý IV/2013

Báo cáo định kỳ về chất lượng Quý III/2013