1. Thủ tục tại ga Quốc nội:

              

2. Thủ tục tại ga Quốc tế: