• Hội viên phải là Hội viên liên kết giữa chương trình Kết Nối Dài Lâu và chương trình Bông Sen Vàng.

  • Tỷ lệ chuyển điểm sang chương trình Bông Sen Vàng: 10 điểm Kết Nối Dài Lâu = 2 dặm Bông Sen Vàng.