Sự kiện
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
09/11/2023 08:00:00
Sự kiện

Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC) – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1. Tên, địa chỉ, đơn vị có tài sản đấu giá:

-     Tên đơn vị: Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC) – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

-     Địa chỉ: Tòa nhà MobiFone, số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá:

STT

Nội dung

Giá khởi điểm (VAT)

Lô 1

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi theo Quyết định số 343/QĐ-TT.NOC ngày 20/07/2023 của Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (danh mục đính kèm)

3.861.125.000VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Lô 2

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thu hồi theo Quyết định số 1573/QĐ-MOBIFONE ngày 27/09/2022 và Quyết định điều chỉnh số 1250/QĐ-MOBIFONE ngày 9/09/2023 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (danh mục đính kèm)

6.117.000 VNĐ

(Bằng chữ: Sáu triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng chẵn)

Tổ chức/Cá nhân trúng đấu giá chịu tất cả chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, di dời tài sản, chuyển quyền sở hữu, phí lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Theo tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Phụ lục I, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định: Đơn vị tham gia tổ chức đấu giá có mức thù lao dịch vụ thấp nhất.

5

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là đơn vị có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì ưu tiên lựa chọn đơn vị tổ chức có nhiều hợp đồng nhất.

Tài liệu minh chứng thiếu trong hồ sơ đăng ký tham gia thì sẽ không chấm điểm.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

-     Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo (trong giờ hành chính). Chỉ nhận hồ sơ trực tiếp, không nhận qua đường Bưu điện.

-     Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC) - CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Phòng Tổng hợp). Tòa nhà MobiFone, số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Không hoàn trả hồ sơ, không thông báo kết quả lựa chọn với các đơn vị không được lựa chọn

Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC) - CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản biết, gửi hồ sơ đăng ký./.

Tin tức khác