Chi tiết dịch vụ

Ứng tiền

Ứng tiền là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone hết tiền trong tài khoản được ứng trước 20.000 đồng để tiếp tục sử dụng.

Đối tượng sử dụng

Để được ứng tiền, thuê bao trả trước phải đảm bảo các điều kiện sau: Hoạt động trên mạng MobiFone tối thiểu 90 ngày, tính từ ngày kích hoạt. Thuê bao đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm ứng tiền. Tổng số tiền dư của các tài khoản ≤ 5.000 đồng.

Các tính năng chính của dịch vụ

Dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone hết tiền trong tài khoản được ứng trước 20.000 đồng để sử dụng dịch vụ thoại, SMS nội mạng/liên mạng.

Quy định

1. Đối tượng sử dụng: Thuê bao trả trước của MobiFone hết tiền trong tài khoản

2. Điều kiện sử dụng

Để được ứng tiền, thuê bao trả trước phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Hoạt động trên mạng MobiFone tối thiểu 90 ngày, tính từ ngày kích hoạt.
  • Thuê bao đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm ứng tiền.
  • Tổng số tiền dư của các tài khoản ≤ 5.000 đồng

Dịch vụ khác