Đáp án đúng: Đáp án 1
Tổng số người tham dự: 445
Tổng số lượt có đáp án đúng: 441    
                        

STT

Giải thưởng

Số thuê bao

Đầu số

Đáp án đúng

Dự đoán

Chênh lệch

Thời gian tham gia

1

Giải Nhất

841217796576

6366

 1

442

1

2017-08-17 23:41:58

2

Giải Khuyến khích

84901221185

6366

 1

440

1

2017-08-21 16:22:54

3

Giải Khuyến khích

841216863042

6366

1

438

3

2017-08-17 23:22:50

4

Giải Khuyến khích

841267556015

6366

1

446

5

2017-08-17 23:22:51