1. Danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước:

2. Bộ mẫu hợp đồng

3. Công bố thông tin về việc thoái vốn và bán đấu giá cổ phần

4. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp

7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác

9. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm

10. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

11. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

12. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp